Imaxes Relacionadas

Outras novas


Emisións en directo

Non temos emisións en directo neste momento.


© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408