Composición actual

Índice de contidos

 1. Deputados
  1. A Coruña
  2. Lugo
  3. Ourense
  4. Pontevedra
 2. Grupos Parlamentarios
  1. Grupo Popular
  2. Grupo En Marea
  3. Grupo Socialista
  4. Grupo BNG
 3. Órganos
  1. Órganos Centrais
   1. Mesa do Parlamento
   2. Deputación Permanente
   3. Xunta de Portavoces
  2. Comisións Permanentes
   1. Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
   2. Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
   3. Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos
   4. Comisión 4.ª, Educación e Cultura
   5. Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego
   6. Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
   7. Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
   8. Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo
   9. Comisión Estatuto dos Deputados
   10. Comisión de Peticións
   11. Comisión do Regulamento
   12. Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG
   13. Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas
  3. Comisións non Permanentes
   1. Comisión non permanente de estudo sobre a seguridade viaria en Galicia
   2. Comisión non permanente para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres
   3. Comisión non permanente para o seguimento das políticas relativas á discapacidade
   4. Comisión de investigación sobre responsabilidades actual situacion caixas
   5. Comisión especial de estudo e análise das reformas da política forestal, de prevención e extinción de incendios forestais e do Plan Forestal de Galicia, avaliando a experiencia acumulada dende 2006 e, especificamente, a extraordinaria vaga de lumes que ven de sufrir Galicia en outubro de 2017
  4. Comisións Mixtas
 4. Réxime económico dos deputados e deputadas do Parlamento de Galicia

3.2. Comisións Permanentes

3.2.1 Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Mesa
PresidenteFernández Gil, César ManuelPP
VicepresidentaRodríguez Barreira, María JuliaPP
SecretariaVilán Lorenzo, PatriciaPSdeG
Vogais
 Moreira Ferro, JacoboPP
 Mouriño Villar, AntonioPP
 Novo Fariña, María IsabelPP
 Pazos Couñago, José AlbertoPP
 Prado del Río, PaulaPP
 Santos Queiruga, CarmenEM
 Villares Naveira, LuisEM
 Díaz Villoslada, Juan ManuelPSdeG
 Bará Torres, Xosé LuísBNG

3.2.2 Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

Mesa
PresidenteCastiñeira Broz, JaimePP
VicepresidentaNóvoa Iglesias, MartaPP
SecretarioSánchez García, AntónEM
Vogais
 Fernández Prado, MartínPP
 Moreira Ferro, JacoboPP
 Rodríguez Barreira, María JuliaPP
 Trenor López, GonzaloPP
 Varela Suanzes-Carpegna, Daniel LuísPP
 Cal Ogando, MarcosEM
 Fernández Fernández, RaúlPSdeG
 Pierres López, María LuisaPSdeG
 Bará Torres, Xosé LuísBNG

3.2.3 Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Mesa
VicepresidentaRomero Fernández, Cristina IsabelPP
SecretarioTrenor López, GonzaloPP
PresidenteLosada Álvarez, Abel FermínPSdeG
Vogais
 González Vázquez, JoséPP
 Murillo Solís, María GuadalupePP
 Prado del Río, PaulaPP
 Puy Fraga, PedroPP
 Vázquez Domínguez, SandraPP
 Lago Peñas, José ManuelEM
 Sánchez García, AntónEM
 Rodríguez Rumbo, Matilde BegoñaPSdeG
 Presas Bergantiños, NoaBNG

3.2.4 Comisión 4.ª, Educación e Cultura

Mesa
VicepresidenteLópez Crespo, Carlos EnriquePP
PresidenteMouriño Villar, AntonioPP
SecretariaChao Pérez, LucaEM
Vogais
 Antón Vilasánchez, María ÁngelesPP
 Egerique Mosquera, TeresaPP
 Fernández Gil, César ManuelPP
 Gómez Salgado, CarlosPP
 Rodríguez Pérez, MoisésPP
 Cuña Bóveda, María de los ÁngelesEM
 Álvarez Martínez, Luis ManuelPSdeG
 Burgo López, María de la ConcepciónPSdeG
 Rodil Fernández, OlallaBNG

3.2.5 Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Mesa
PresidentaRodríguez-Vispo Rodríguez, Marta MaríaPP
VicepresidenteTellado Filgueira, Miguel ÁngelPP
SecretariaPrado Cores, María MontserratBNG
Vogais
 Amigo Díaz, María EncarnaciónPP
 García Míguez, María ÁngelesPP
 Núñez Centeno, Aurelio AlfonsoPP
 Rodríguez Arias, MartaPP
 Salorio Porral, María SorayaPP
 Solla Fernández, EvaEM
 Vázquez Verao, PaulaEM
 Blanco Rodríguez, NoelaPSdeG
 Torrado Quintela, JulioPSdeG

3.2.6 Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Mesa
PresidentaRomero Fernández, Cristina IsabelPP
VicepresidentaVázquez Domínguez, SandraPP
SecretariaPresas Bergantiños, NoaBNG
Vogais
 Antón Vilasánchez, María ÁngelesPP
 Blanco Paradelo, MoisésPP
 Novo Fariña, María IsabelPP
 Nóvoa Iglesias, MartaPP
 Tellado Filgueira, Miguel ÁngelPP
 Casal Vidal, FranciscoEM
 Merlo Lorenzo, Juan JoséEM
 Losada Álvarez, Abel FermínPSdeG
 Pérez Seco, José ManuelPSdeG

3.2.7 Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Mesa
PresidenteBlanco Paradelo, MoisésPP
VicepresidenteVega Pérez, DanielPP
SecretarioPérez Seco, José ManuelPSdeG
Vogais
 Amigo Díaz, María EncarnaciónPP
 Arias Rodríguez, RaquelPP
 Balseiros Guinarte, Silvestre JoséPP
 Gómez Salgado, CarlosPP
 González Vázquez, JoséPP
 Quinteiro Araújo, PaulaEM
 Rodríguez Estévez, DavidEM
 Quiroga Díaz, José AntonioPSdeG
 Rivas Cruz, José LuisBNG

3.2.8 Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo

Mesa
VicepresidentePazos Couñago, José AlbertoPP
PresidentaRodríguez Arias, MartaPP
SecretarioMerlo Lorenzo, Juan JoséEM
Vogais
 Egerique Mosquera, TeresaPP
 García Míguez, María ÁngelesPP
 López Crespo, Carlos EnriquePP
 Salorio Porral, María SorayaPP
 Vega Pérez, DanielPP
 Santos Queiruga, CarmenEM
 Toja Suárez, María DoloresPSdeG
 Torrado Quintela, JulioPSdeG
 Prado Cores, María MontserratBNG

3.2.9 Comisión Estatuto dos Deputados

Mesa
PresidentePuy Fraga, PedroPP
VicepresidenteRodríguez Estévez, DavidEM
SecretariaVilán Lorenzo, PatriciaPSdeG
Vogais
 Bará Torres, Xosé LuísBNG

3.2.10 Comisión de Peticións

Mesa
SecretariaArias Rodríguez, RaquelPP
Vicepresidente 1ºCalvo Pouso, DiegoPP
PresidenteSantalices Vieira, Miguel ÁngelPP
Vicepresidenta 2ªSolla Fernández, EvaEM
VicesecretariaBurgo López, María de la ConcepciónPSdeG
Vogais
 Prado del Río, PaulaPP
 Barahona Martín, MagdalenaEM
 Fernández Fernández, RaúlPSdeG
 Rivas Cruz, José LuisBNG

3.2.11 Comisión do Regulamento

Mesa
SecretariaArias Rodríguez, RaquelPP
Vicepresidente 1ºCalvo Pouso, DiegoPP
PresidenteSantalices Vieira, Miguel ÁngelPP
Vicepresidenta 2ªSolla Fernández, EvaEM
VicesecretariaBurgo López, María de la ConcepciónPSdeG
Vogais
 Mouriño Villar, AntonioPP
 Prado del Río, PaulaPP
 Puy Fraga, PedroPP
 Rodríguez Arias, MartaPP
 Romero Fernández, Cristina IsabelPP
 Tellado Filgueira, Miguel ÁngelPP
 Varela Suanzes-Carpegna, Daniel LuísPP
 Cal Ogando, MarcosEM
 Quinteiro Araújo, PaulaEM
 Fernández Leiceaga, Xoaquín MaríaPSdeG
 Pierres López, María LuisaPSdeG
 Prado Cores, María MontserratBNG

3.2.12 Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

Mesa
VicepresidentaAntón Vilasánchez, María ÁngelesPP
PresidenteNúñez Centeno, Aurelio AlfonsoPP
SecretariaVázquez Verao, PaulaEM
Vogais
 Arias Rodríguez, RaquelPP
 Balseiros Guinarte, Silvestre JoséPP
 Castiñeira Broz, JaimePP
 Murillo Solís, María GuadalupePP
 Rodríguez Pérez, MoisésPP
 Cuña Bóveda, María de los ÁngelesEM
 Álvarez Martínez, Luis ManuelPSdeG
 Blanco Rodríguez, NoelaPSdeG
 Rodil Fernández, OlallaBNG

3.2.13 Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas

Mesa
VicepresidenteGonzález Vázquez, JoséPP
PresidenteVarela Suanzes-Carpegna, Daniel LuísPP
SecretariaRodríguez Rumbo, Matilde BegoñaPSdeG
Vogais
 Castiñeira Broz, JaimePP
 Prado del Río, PaulaPP
 Rodríguez Pérez, MoisésPP
 Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta MaríaPP
 Romero Fernández, Cristina IsabelPP
 Lago Peñas, José ManuelEM
 Sánchez García, AntónEM
 Díaz Villoslada, Juan ManuelPSdeG
 Presas Bergantiños, NoaBNG

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408