Composición actual

Índice de contidos

 1. Deputados
  1. A Coruña
  2. Lugo
  3. Ourense
  4. Pontevedra
 2. Grupos Parlamentarios
  1. Grupo Popular
  2. Grupo Socialista
  3. Grupo BNG
  4. Grupo AGE
  5. Grupo Mixto
 3. Órganos
  1. Órganos Centrais
   1. Mesa do Parlamento
   2. Deputación Permanente
   3. Xunta de Portavoces
  2. Comisións Permanentes
   1. Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
   2. Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
   3. Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos
   4. Comisión 4.ª, Educación e Cultura
   5. Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego
   6. Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
   7. Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
   8. Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo
   9. Comisión Estatuto dos Deputados
   10. Comisión de Peticións
   11. Comisión do Regulamento
   12. Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG
   13. Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas
   14. Comisión Permanente non Lexislativa para Asuntos Europeos
  3. Comisións non Permanentes
   1. Comisión non permanente de estudo para a elaboración dun Plan de medidas de prevención e erradicación da corrupción política
   2. Comisión de investigación para analizar e avaliar a evolución económico-financeira das antigas caixas de aforros e as causas e responsabilidades da súa actual situación, incluíndo as indemnizacións millonarias dos seus ex directivos
   3. Comisión non permanente para o seguimento das políticas relativas á discapacidade
   4. Comisión non permanente de estudo para a elaboración dunha nova lei do solo de Galicia
   5. Comisión non permanente de estudo sobre a seguridade viaria en Galicia
   6. Comisión non permanente para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres
  4. Comisións Mixtas
 4. Réxime económico dos deputados e deputadas do Parlamento de Galicia
 5. Declaración de bens dos deputados e deputadas do Parlamento de Galicia

1. Deputados

A Coruña
 Arias Veira, Pedro Manuel 
 Beiras Torrado, Xosé Manuel 
 Cancelo Márquez, María Teresa 
 Devesa Bouzas, Sandra María 
 Fariñas Sobrino, Hipólito 
 Fernández Rodríguez, Mónica 
 Ferreiro Vidarte, María de los Ángeles 
 Jorquera Caselas, Francisco Xesús 
 Méndez Romeu, José Luis 
 Núñez Centeno, Aurelio Alfonso 
 Oróns Baña, Ambrosio 
 Pontón Mondelo, Ana Belén 
 Pouso Maneiro, María Herminia 
 Prado Patiño, Jesús Miguel 
 Puy Fraga, Pedro 
 Sánchez Bugallo, José Antonio 
 Sánchez García, Antón 
 Santos Pérez, Ramón 
 Santos Regueiro, José Francisco 
 Soneira Tajes, María Soledad 
 Tellado Filgueira, Miguel Angel 
 Trenor López, Gonzalo 
 Vázquez Blanco, Emilio 
Lugo
 Baamonde Díaz, Agustín 
 Balseiro Orol, José Manuel 
 Burgo López, María Concepción 
 Camino Copa, Angel 
 Castiñeira Broz, Jaime 
 Docasar Docasar, Ricardo Vicente 
 García Pacín, María Isabel 
 González Santín, Juan Carlos 
 Íñiguez Martínez, Jaime 
 Martínez-Sierra López, Vidal 
 Pombo Rodríguez, Cosme Eladio 
 Rodríguez Barreira, María Julia 
 Val Alonso, José Ramón 
 Varela Suanzes-Carpegna, Daniel Luís 
 Vázquez Díaz, Ramón 
Ourense
 Acuña do Campo, María Carmen 
 Blanco Paradelo, Moisés 
 Blanco Rodríguez, Noela 
 Fernández Fernández, Raúl 
 Fernández Gil, César Manuel 
 Fernández Macías, Jackeline Elizabeth 
 Iglesias Sueiro, Carmen 
 Mouriño Villar, Antonio 
 Nóvoa López, Enrique 
 Paz Franco, María Tereixa 
 Quintas Álvarez, María Remedios 
 Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta María 
 Romero Fernández, Cristina Isabel 
 Santalices Vieira, Miguel Ángel 
Pontevedra
 Adán Villamarín, María do Carme 
 Dorado Soto, Javier 
 Fajardo Recouso, Juan Manuel 
 Gallego Calvar, María Carmen 
 Gallego Lomba, José Manuel 
 García García, Pablo 
 Goldar Güimil, Jesús Antonio 
 Gómez Alonso, Alejandro 
 González Sánchez, Elena Cruz 
 Guerra Fernández, Javier Jorge 
 Losada Álvarez, Abel Fermín 
 Martínez García, María Consuelo 
 Moreira Ferro, Jacobo 
 Núñez Feijóo, Alberto 
 Oubiña Solla, Rosa 
 Pérez Hernández, Berta 
 Prado Cores, María Montserrat 
 Rodas Chapela, Daniel 
 Rodríguez Arias, Marta 
 Rueda Valenzuela, Alfonso 
 Solla Fernández, Eva 
 Vilán Lorenzo, Patricia 

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408