saltar ao contido

Pleno do Parlamento. Composición actual

Nome do órgano: Pleno do Parlamento
Data de constitución: 26/09/2016
Lexislatura: 10
Tipo de órgano: Organo da cámara

Membros do órgano:

Membros restantes do órgano
Amigo Díaz, María Encarnación
Foto de Amigo Díaz, María Encarnación
Partido Popular
Deputada
Antón Vilasánchez, María Ángeles
Foto de Antón Vilasánchez, María Ángeles
Partido Popular
Deputada
Blanco Paradelo, Moisés
Foto de Blanco Paradelo, Moisés
Partido Popular
Deputado
Castiñeira Broz, Jaime
Foto de Castiñeira Broz, Jaime
Partido Popular
Deputado
Conde López, Francisco José
Foto de Conde López, Francisco José
Partido Popular
Deputado
Egerique Mosquera, Teresa
Foto de Egerique Mosquera, Teresa
Partido Popular
Deputada
Fernández Macías, Jackeline Elizabeth
Foto de Fernández Macías, Jackeline Elizabeth
Partido Popular
Deputada
Fernández Prado, Martín
Foto de Fernández Prado, Martín
Partido Popular
Deputado
García Míguez, María Ángeles
Foto de García Míguez, María Ángeles
Partido Popular
Deputada
Gómez Salgado, Carlos
Foto de Gómez Salgado, Carlos
Partido Popular
Deputado
González Vázquez, José
Foto de González Vázquez, José
Partido Popular
Deputado
Moreira Ferro, Jacobo
Foto de Moreira Ferro, Jacobo
Partido Popular
Deputado
Mouriño Villar, Antonio
Foto de Mouriño Villar, Antonio
Partido Popular
Deputado
Murillo Solís, María Guadalupe
Foto de Murillo Solís, María Guadalupe
Partido Popular
Deputada
Novo Fariña, María Isabel
Foto de Novo Fariña, María Isabel
Partido Popular
Deputada
Nóvoa Iglesias, Marta
Foto de Nóvoa Iglesias, Marta
Partido Popular
Deputada
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso
Foto de Núñez Centeno, Aurelio Alfonso
Partido Popular
Deputado
Núñez Feijóo, Alberto
Foto de Núñez Feijóo, Alberto
Partido Popular
Deputado
Oubiña Solla, Rosa
Foto de Oubiña Solla, Rosa
Partido Popular
Deputada
Pazos Couñago, José Alberto
Foto de Pazos Couñago, José Alberto
Partido Popular
Deputado
Prado del Río, Paula
Foto de Prado del Río, Paula
Partido Popular
Deputada
Prado Patiño, Jesús Miguel
Foto de Prado Patiño, Jesús Miguel
Partido Popular
Deputado
Puy Fraga, Pedro
Foto de Puy Fraga, Pedro
Partido Popular
Deputado
Quintana Carballo, Rosa María
Foto de Quintana Carballo, Rosa María
Partido Popular
Deputada
Rey Varela, José Manuel
Foto de Rey Varela, José Manuel
Partido Popular
Deputado
Rodríguez Arias, Marta
Foto de Rodríguez Arias, Marta
Partido Popular
Deputada
Rodríguez Barreira, María Julia
Foto de Rodríguez Barreira, María Julia
Partido Popular
Deputada
Rodríguez Pérez, Moisés
Foto de Rodríguez Pérez, Moisés
Partido Popular
Deputado
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta María
Foto de Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta María
Partido Popular
Deputada
Romero Fernández, Cristina Isabel
Foto de Romero Fernández, Cristina Isabel
Partido Popular
Deputada
Rueda Valenzuela, Alfonso
Foto de Rueda Valenzuela, Alfonso
Partido Popular
Deputado
Salorio Porral, María Soraya
Foto de Salorio Porral, María Soraya
Partido Popular
Deputada
Tellado Filgueira, Miguel Ángel
Foto de Tellado Filgueira, Miguel Ángel
Partido Popular
Deputado
Trenor López, Gonzalo
Foto de Trenor López, Gonzalo
Partido Popular
Deputado
Varela Suanzes-Carpegna, Daniel Luís
Foto de Varela Suanzes-Carpegna, Daniel Luís
Partido Popular
Deputado
Vázquez Domínguez, Sandra
Foto de Vázquez Domínguez, Sandra
Partido Popular
Deputada
Vega Pérez, Daniel
Foto de Vega Pérez, Daniel
Partido Popular
Deputado
Álvarez Martínez, Luis Manuel
Foto de Álvarez Martínez, Luis Manuel
Partido Socialista de Galicia
Deputado
Blanco Rodríguez, Noela
Foto de Blanco Rodríguez, Noela
Partido Socialista de Galicia
Deputada
Caballero Miguez, Gonzalo
Foto de Caballero Miguez, Gonzalo
Partido Socialista de Galicia
Deputado
Liñeiro Pouso, Encarnación
Foto de Liñeiro Pouso, Encarnación
Partido Socialista de Galicia
Deputada
Otero Rodríguez, Patricia
Foto de Otero Rodríguez, Patricia
Partido Socialista de Galicia
Deputada
Pérez Seco, José Manuel
Foto de Pérez Seco, José Manuel
Partido Socialista de Galicia
Deputado
Pierres López, María Luisa
Foto de Pierres López, María Luisa
Partido Socialista de Galicia
Deputada
Porritt Lueiro, María Teresa
Foto de Porritt Lueiro, María Teresa
Partido Socialista de Galicia
Deputada
Rodríguez Dacosta, Maria del Carmen
Foto de Rodríguez Dacosta, Maria del Carmen
Partido Socialista de Galicia
Deputada
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Foto de Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Partido Socialista de Galicia
Deputada
Torrado Quintela, Julio
Foto de Torrado Quintela, Julio
Partido Socialista de Galicia
Deputado
Vilán Lorenzo, Patricia
Foto de Vilán Lorenzo, Patricia
Partido Socialista de Galicia
Deputada
Vilar Chento, Óscar
Foto de Vilar Chento, Óscar
Partido Socialista de Galicia
Deputado
Cal Ogando, Marcos
Foto de Cal Ogando, Marcos
Grupo Común da Esquerda
Deputado
Chao Pérez, Luca
Foto de Chao Pérez, Luca
Grupo Común da Esquerda
Deputada
Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Foto de Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Grupo Común da Esquerda
Deputada
Jove González, Xan Xosé
Foto de Jove González, Xan Xosé
Grupo Común da Esquerda
Deputado
Lago Peñas, José Manuel
Foto de Lago Peñas, José Manuel
Grupo Común da Esquerda
Deputado
Quinteiro Araújo, Paula
Foto de Quinteiro Araújo, Paula
Grupo Común da Esquerda
Deputada
Sánchez García, Antón
Foto de Sánchez García, Antón
Grupo Común da Esquerda
Deputado
Santos Queiruga, Carmen
Foto de Santos Queiruga, Carmen
Grupo Común da Esquerda
Deputada
Torregrosa Sañudo, Julia
Foto de Torregrosa Sañudo, Julia
Grupo Común da Esquerda
Deputada
Bará Torres, Xosé Luís
Foto de Bará Torres, Xosé Luís
Bloque Nacionalista Galego
Deputado
Pontón Mondelo, Ana Belén
Foto de Pontón Mondelo, Ana Belén
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
Prado Cores, María Montserrat
Foto de Prado Cores, María Montserrat
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
Presas Bergantiños, Noa
Foto de Presas Bergantiños, Noa
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
Rivas Cruz, José Luis
Foto de Rivas Cruz, José Luis
Bloque Nacionalista Galego
Deputado
Rodil Fernández, Olalla
Foto de Rodil Fernández, Olalla
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
Casal Vidal, Francisco
Foto de Casal Vidal, Francisco
Grupo Mixto
Deputado
Rodríguez Estévez, David
Foto de Rodríguez Estévez, David
Grupo Mixto
Deputado
Vázquez Verao, Paula
Foto de Vázquez Verao, Paula
Grupo Mixto
Deputada
Villares Naveira, Luis
Foto de Villares Naveira, Luis
Grupo Mixto
Deputado

saltar ao pe de páxina