saltar ao contido

Acordos da Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas celebrada o 27 de outubro de 2020

A Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas, na reunión do 27 de outubro de 2020, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos relativos a outras institucións e órganos
 
Consello de Contas: Programa Anual de Traballo
 
Aprobación das recomendacións pola Comisión
 
- 60307 (10/CPAT-000004)
Conselleiro Maior do Consello de Contas
Sobre remisión do Plan anual de traballo do Consello de Contas de Galicia, para o ano 2020
BOPG n.º 582, do 27.12.2019
 
Recomendación núm. 1
 
O Parlamento de Galicia insta ao Consello de Contas a manter con carácter periódico os Informes sobre a Actividade Económico-financeira das Entidades Públicas dependentes da Administración Xeral da Comunidade Autónoma.
 
Recomendación núm. 2
 
O Parlamento de Galiza insta ao Consello de Contas a dar continuidade á súa fiscalización sobre Povisa para recoller o impacto dos sucesos acontecidos a partir do ano 2019.
 
Recomendación núm. 3
 
O Parlamento galego recomenda ao Consello de Contas un informe específico sobre o emprego de recursos privados ao servizo do sistema público de saúde durante a declaración de Estado de Alarma por mor da covid-19.
 
Recomendación núm. 4
 
O Parlamento galego recomenda ao Consello de Contas que proceda á elaboración dun informe que avalíe o impacto da pandemia da COVID-19 na contratación pública de servizos, particularmente no ámbito sanitario, asistencial e de emerxencias.
 
Recomendación núm. 5
 
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de fiscalización sobre a empresa pública Sogama, de tal xeito que se analice a contratación e as accións do actual socio privado, a obtención de importantes beneficios na xestión destes servizos públicos, así como as posibilidades e o custe para a Administración autonómica de aumentar substancialmente a participación pública ata poder alcanzar, no seu caso, a totalidade do seu accionarado.
 
Recomendación núm. 6
 
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas elaborar unha proposta sobre modificacións na estrutura orzamentaria para que a información contable permita recoñecer os diferentes compoñentes do gasto farmacéutico e a súa análise específica como elemento determinante e de representatividade significativa do gasto sanitario.
 
Recomendación núm.7
 
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas a realizar un informe de fiscalización sobre a Fundación Centro Tecnolóxico da Carne.
 
Recomendación núm. 8
 
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de fiscalización sobre o destino dos ingresos recibidos do Estado para sanidade e educación debidos á xestión da pandemia da Covid-19.

Memoria Anual do Consello de Contas
 
Aprobación das recomendacións
 
- 52969 (10/MCON-000003)
Consello de Contas
Memoria e Contas anuais correspondentes ao exercicio 2018
BOPG n.º 518, do 06.08.2019
 
Recomendación núm. 1
 
O Parlamento de Galicia insta ao Consello de Contas a manter con carácter periódico os Informes sobre a Actividade Económico-financeira das Entidades Públicas dependentes da Administración Xeral da Comunidade Autónoma.
 
Recomendación núm. 2
 
O Parlamento de Galiza insta ao Consello de Contas a dar continuidade á súa fiscalización sobre Povisa para recoller o impacto dos sucesos acontecidos a partir do ano 2019.
 
Recomendación núm. 3
 
O Parlamento galego recomenda ao Consello de Contas un informe específico sobre o emprego de recursos privados ao servizo do sistema público de saúde durante a declaración de Estado de Alarma por mor da covid-19.
 
Recomendación núm. 4
 
O Parlamento galego recomenda ao Consello de Contas que proceda á elaboración dun informe que avalíe o impacto da pandemia da COVID-19 na contratación pública de servizos, particularmente no ámbito sanitario, asistencial e de emerxencias.
 
Recomendación núm. 5
 
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de fiscalización sobre a empresa pública Sogama, de tal xeito que se analice a contratación e as accións do actual socio privado, a obtención de importantes beneficios na xestión destes servizos públicos, así como as posibilidades e o custe para a Administración autonómica de aumentar substancialmente a participación pública ata poder alcanzar, no seu caso, a totalidade do seu accionarado.
 
Recomendación núm. 6
 
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas elaborar unha proposta sobre modificacións na estrutura orzamentaria para que a información contable permita recoñecer os diferentes compoñentes do gasto farmacéutico e a súa análise específica como elemento determinante e de representatividade significativa do gasto sanitario.
 
Recomendación núm.7
 
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas a realizar un informe de fiscalización sobre a Fundación Centro Tecnolóxico da Carne.
 
Recomendación núm. 8
 
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de fiscalización sobre o destino dos ingresos recibidos do Estado para sanidade e educación debidos á xestión da pandemia da Covid-19.

Procedementos de control económico e orzamentario
Consello de Contas. Informe de fiscalización
 
Aprobación do ditame e das propostas de resolución pola Comisión
 
- 52969 (10/ICON-000004)
Consello de Contas
Informes de fiscalización
BOPG n.º 5, do 20.08.2020
 
- Proposta de resolución núm. 1 do G.P. Popular de Galicia
 
Apróbase a Conta Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio 2017.
 
- Proposta de resolución núm. 2 do G.P. Popular de Galicia
 
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a continuar dando cumprimento efectivo ás recomendacións realizadas polo Consello de Contas de Galicia nos seus Informes de Fiscalización.
 
- Proposta de resolución núm. 3 do G.P. Popular de Galicia
 
O Parlamento de Galicia insta á xunta de Galicia e ás Entidades Locais a avanzar decididamente na prevención da corrupción de acordo coas recomendacións emitidas polo Consello de Contas de Galicia
 
- Proposta de resolución núm. 4 do G.P. Popular de Galicia
 
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a aproveitar a reforma da lexislación en materia de réxime orzamentario operada a través do artigo 9 da Lei 7/2019, do 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, para incluír na próxima rendición da Conta Xeral unha memoria cun contido máis axustado ás recomendacións do Consello de Contas.
 
- Proposta de resolución núm. 5 do G.P. Popular de Galicia
 
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a continuar mellorando o investimento per cápita en sanidade e a mantelo por riba da media española, así como a manter a Galicia entre as comunidade autónomas que maior porcentaxe do seu PIB dedican á sanidade pública tal e como, tanto o Consello de Contas e o Ministerio de Sanidad, nos seus informes, acreditan que fixo no exercicio 2017.
 
- Proposta de resolución núm. 6 do G.P. Popular de Galicia
 
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a manter o control sobre o gasto do SERGAS en actividade concertada con medios alleos, mantendo o gasto real neste concepto en todo caso por debaixo do 6% do total do gasto real do SERGAS, tal e como o Consello de Contas acredita nos seus informes que leva acontecendo desde 2009.
 
- Proposta de resolución núm. 7 do G.P. Popular de Galicia
 
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a completar a adaptación dos contratos de prestación de servizos sanitarios á nova lexislación en materia de contratos, estendendo os acordos marco de prestación sanitaria que xa foron formalizados nos últimos anos en varias áreas sanitarias ata acadar a cobertura do total do territorio galego, así como a mellorar o control interno destes contratos e dos concertos singulares como o do hospital POVISA a través dos novos servizos administrativos de control creados na nova estrutura orgánica do SERGAS aprobada mediante o Decreto 137/2019, coa fin de facer seguimento da execución destes contratos, identificar aspectos de mellora e analizar as reclamacións presentadas.
 
- Proposta de resolución núm. 8 transaccionada do G.P. do Bloque Nacionalista Galego
 
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a avanzar no compromiso de cumprimento das recomendacións contidas nos informes de fiscalización do sector público de Galicia que conteñen a fiscalización da Conta Xeral da Comunidade Autónoma de 2017.
 
- Proposta de resolución núm. 9 transaccionada do G.P. do Bloque Nacionalista Galego
 
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a cumprir as recomendacións pendentes que se reiteran no último Informe de fiscalización dos Fondos de Compensación Interterritorial (Exercicio 2017) e que xa se incluían no anterior.
 
- Proposta de resolución núm. 10 transaccionada do G.P. dos Socialistas de Galicia
 
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a coordinarse coas deputacións provinciais para reforzar as medidas de coordinación e información coas entidades locais, coa finalidade de incrementar a súa participación no financiamento de proxectos no marco europeo, nomeadamente daqueles concellos con menores posibilidades por falta de medios materiais ou humanos.

Santiago de Compostela, 28 de outubro de 2020
 
 

 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina