saltar ao contido

Normas de funcionamento da Comisión non permanente especial de estudo sobre a reactivación económica, social e cultural de Galicia pola crise da covid-19

Normas de funcionamento da Comisión non permanente especial de estudo sobre a reactivación económica, social e cultural de Galicia pola crise da covid-19
 
(aprobadas pola Comisión o día 19 de outubro de 2020)
 
I.- Obxecto e duración
 
Artigo 1
 
A Comisión créase co obxecto de estudar, analizar e realizar propostas de actuación política con base na experiencia da xestión dos últimos meses e dirixidas á reactivación económica, social e cultural de Galicia ante a crise orixinada pola pandemia da covid-19, coa finalidade de protexer á cidadanía fronte á crise e promover o progreso da comunidade.
 
Artigo 2
 
A Comisión créase para a concreta función de estudio prevista no artigo 1 e extinguirase ao remate do labor encomendado e, en todo caso, ao concluír a lexislatura.
II.- Organización

Artigo 3
 
A Mesa é o órgano de goberno da Comisión e terá as seguintes atribucións:
 
a)  Recompilar todo tipo de información sobre o obxecto da Comisión. Esta información deberá estar a disposición dos membros da Comisión á maior brevidade posible.
b)  Organizar as actividades que se consideren necesarias para dotar a Comisión de toda a información que sexa de interese para a elaboración do ditame.
c)  Preparar os documentos que deban ser sometidos á deliberación da Comisión.
d)  Propoñerlle á Comisión un Plan de traballo, escoitadas as persoas portavoces dos grupos parlamentarios presentes na Comisión e unha vez remitidos por aquelas as correspondentes propostas de plan de traballo.
e)  Executar os acordos tomados pola Comisión.
f)  Aquelas que en calquera momento lle asigne a Comisión.
 
III.- Funcionamento
 
Artigo 4
 
A Comisión será convocada pola súa presidencia, oída a súa Mesa e de acordo coa Presidencia do Parlamento, por iniciativa propia, a petición de dous grupos parlamentarios ou dunha quinta parte das deputadas e dos deputados da Comisión.
 
Artigo 5
 
1.- A Comisión e a súa Mesa entenderanse validamente constituídas cando asistan a metade máis un das deputadas e dos deputados pertencentes a estes órganos.
2.- Os acordos adoptaranse por maioría.
 
IV.- Medios de acción
 
Artigo 6
 
A Comisión poderá exercer as facultades previstas no artigo 44.1 do Regulamento da Cámara. Estas facultades, atribuídas á Comisión no seu conxunto, poderán delegarse na súa Mesa, ao abeiro do disposto na resolución da Mesa do Parlamento do 11 de abril de 1986.
 
Artigo 7
 
A Comisión aprobará un plan de traballo, no que figurará o calendario xeral de actividades, para o cal se establecerá unha duración de tres meses, debendo rematar tal labor antes de que remate o mes de xaneiro de 2021.
 
V.- Ditame
 
Artigo 8
 
A Comisión aprobará un proxecto de ditame que conterá as conclusións ás que chegue.
 
Artigo 9
 
Se a Comisión designara unha ponencia, esta elaborará o proxecto de ditame.
 
Artigo 10
 
Redactado o proxecto de ditame, remitirase á Comisión para o seu debate e, se é o caso, a súa aprobación.
 
Artigo 11
 
As deputadas e os deputados da Comisión poderán presentar emendas ao proxecto de ditame dentro dos cinco días hábiles seguintes a súa remisión.
 
Artigo 12
 
O proxecto do ditame coas emendas presentadas será obxecto de debate no seo da Comisión, para a súa aprobación definitiva por aquela.
 
Artigo 13
 
Os grupos parlamentarios e as deputadas e os deputados da Comisión poderán formular votos particulares ao ditame cando discrepasen do seu contido. Os votos particulares deberán presentarse á Mesa da Comisión dentro dos cinco días hábiles seguintes á finalización do ditame.
 
Artigo 14
 
1.- O ditame cos votos particulares que houbese seranlles remitidos á Mesa do Parlamento, nos cinco días hábiles seguintes á súa terminación, para os efectos da súa tramitación e aprobación no Pleno, se fose procedente.
 
2.- O ditame cos votos particulares que houbese, serán publicados no BOPG.
 
Disposición derradeira
 
En todo o non previsto nestas normas aplicarase supletoriamente o Regulamento do Parlamento de Galicia.

 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina