saltar ao contido

Acordos da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 9 de outubro de 2020

A  Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 9 de outubro de 2020, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 2110 (11/PNC-000205)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación co labor desenvolvido por todas as persoas e institucións que denunciaron o espolio e participaron na recuperación para o patrimonio público do pazo de Meirás, así como a demanda que debe formular o Goberno galego ao Goberno central e as actuacións que debe levar a cabo ao respecto
BOPG n.º 19, do 22.09.2020
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento galego acorda como resolución facer un recoñecemento público do labor realizado por todas as persoas e entidades que durante décadas e nomeadamente nos últimos anos denunciaron o espolio e participaron no proceso de recuperación do Pazo de Meirás
 
Asemade, o Parlamento insta o goberno galego a solicitar o goberno do Estado que pida a execución provisional da sentenza do xulgado de primeira instancia da Coruña que establece que o Pazo de Meriás forma parte do patrimonio público”.

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina