saltar ao contido

Acordos da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, celebrada o 1 de outubro de 2020

A  Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 1 de outubro de 2020, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación con modificacións
 
- 844 (11/PNC-000055)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 14 máis
Sobre as medidas encamiñadas a reducir o IVE turístico para a recuperación económica dos profesionais do sector en Galicia
BOPG n.º 9, do 02.09.2020
 
Sométese a votación coa emenda de adición do G.P. do Bloque Nacionalista Galego doc. núm. 2620 e resulta aprobada, por 10 votos a favor, 0 votos en contra e 2 abstencións.
 
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a solicitar ao Goberno central a:
 
1.º) Reducir o IVE turístico, una medida fundamental para a recuperación económica dos centos de miles de profesionais do sector turístico en Galicia.
 
2.º) Reducir o IVE cultural ao 4% como medida necesaria para a recuperación dun sector relacionado co sector turístico."

Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 1980 (11/PNC-000220)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e Fernández Alfonzo, Ramón
Sobre o impulso por parte do Goberno galego da convocatoria da Mesa de traballo para a transición enerxética xusta, co fin de abordar e planificar a resposta á situación actual, así como de deseñar o desenvolvemento económico e industrial alternativo para a zona das Pontes
BOPG n.º 19, do 22.09.2020
 
Sométese a votación a emenda de substitución do G.P. do Bloque Nacionalista Galego doc. núm. 2740, e resulta aprobada pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
"O Parlamento insta a Xunta de Galiza a que demande do goberno do Estado a convocatoria urxente da Mesa de traballo para a transición enerxética xusta para As Pontes, así como a constitución dunha mesa específica para tratar a problemática do persoal da industria auxiliar de Endesa, co obxecto de concretar o número de traballadores/as afectados/as e a súa garantía de emprego."

Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 1032 (11/PNC-000080)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 7 máis
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central da garantía e axilización da execución dos fondos Feder para acadar a cobertura mínima de acceso á internet de 100 Mbps para a totalidade da cidadanía
BOPG n.º 11, do 04.09.2020
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a que se dirixa ao Goberno central para demandarlle que garanta e axilice a execución dos fondos FEDER para acadar o obxectivo de cobertura mínima de acceso a internet de 100 Mbps para o 100% da cidadanía."

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina