saltar ao contido

Acordos da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na súa sesión do 24 de xaneiro de 2020

A  Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na súa sesión do 24 de xaneiro de 2020, adoptou os seguintes acordos:
 
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión

 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 59701 (10/PNC-004763)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas recomendacións reflectidas na Memoria sobre a situación económica e social de Galicia 2018, elaborada polo Consello Económico e Social de Galicia
BOPG n.º 576, do 13.12.2019
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a adoptar as medidas necesarias para facer efectivas as recomendacións do CES recollidas na Memoria sobre a Situación Económica e Social de Galicia 2018 e, de xeito específico, ante a desaceleración experimentada pola Economía galega no ano 2018, insta á Xunta de Galicia a adoptar as medidas que sexan precisas para reorientar a economía galega cara un novo modelo de crecemento, acelerando o paso cara unha economía verde, con alto contido tecnolóxico e xeradora de novas fontes de emprego, que permita avanzar na redución da taxa de desemprego, na mellora das condicións de traballo e na corrección da desigualdade crecente.
 
As medidas que adopte a Xunta de Galicia deben velar e impulsar unha transición ordenada e xusta, que non deixe atrás a ninguén, solicitando ao Goberno de España que asuma esta prioridade de transición ordenada e xusta e demande os fondos necesarios para levala a cabo.”
 
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 57434 (10/PNC-004567)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Porritt Lueiro, María Teresa e Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre a dotación polo Goberno galego dos recursos humanos e materiais necesarios para o rigoroso cumprimento do procedemento administrativo común das administracións públicas, establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro
BOPG n.º 552, do 23.10.2019
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a poñer en marcha todos os recursos, humanos e materiais, necesarios para cumprir rigorosamente co procedemento administrativo común, por mandato legal establecido na Lei 29/2015."
 
 
Procedementos de natureza normativa
 
Proposición de lei para presentar perante o Congreso
 
Designación da Ponencia
 
- 57950 (10/PPLC-000018)
Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis
Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de modificación da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o valor engadido
BOPG n.º 556, do 31.10.2019
 
G.P. Popular de Galicia
Dona Jackeline Elizabeth Fernández Macías (titular)
Dona María Guadalupe Murillo Solís(suplente)
 
G.P. dos Socialistas de Galicia
Dona María Teresa Porritt Lueiro (titular)
Dona Matilde Begoña Rodríguez Rumbo (suplente)
 
G.P. da Alternativa Galega de Esquerda
Dona Julia Torregrosa Sañudo (titular)
Don Antón Sánchez García (suplente)
 
G.P. do Bloque Nacionalista Galego
Dona Noa Presas Bergantiños (titular)
Dona Olalla Fernández (suplente)
 
G.P. Mixto:
Dona Paula Vázquez Verao (titular)
Don Francisco Casal Vidal (suplente)
 

 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina