saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 10 de xullo de 2018

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 10 de xullo de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 3 de xullo de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Debate e votación das propostas de cese da Valedora do Pobo, formuladas polo G.P. do Bloque Nacionalista Galego (doc. núm. 32981) e polos grupos parlamentarios de En Marea e dos Socialista de Galicia (doc. núm. 33004)
 
Punto 2. Textos lexislativos
 
2.1 Debate e votación do ditame emitido pola Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, sobre a Proposición de lei, para remitir ao Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia da titularidade e competencias da AP-9 á Xunta de Galicia, e, se é o caso, fixación do número de membros da Cámara encargados da súa defensa e posterior designación (doc. núm. 20737, 10/PPLC-000007)
 Publicación do ditame da comisión, BOPG n.º 329, do 29.06.2018
 Publicación de emendas e votos particulares, BOPG n.º 329, do 29.06.2018
 
2.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. dos Socialistas de Galicia, de modificación da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia (doc. núm. 30911, 10/PPL-000023)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 304, do 15.05.2018
 
2.3 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. de En Marea, pola que se regula a publicidade sanitaria e socio-sanitaria de centros e actividades na Comunidade Autónoma de Galicia(doc. núm. 31024, 10/PPL-000024)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 308, do 22.05.2018
 
Punto 3. Comparecencia

 
 31529 (10/CPP-000065)
 Da Sra. conselleira do Mar, por petición propia, para informar das demandas propostas por Galicia en relación coa reformulación do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, coñecido como FEMP, e os traballos levados a cabo para a súa consecución
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 312, do 30.05.2018
 
Punto 4. Mocións
 
4.1 32737 (10/MOC-000097)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Villoslada, Juan Manuel
 Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas condicións laborais e funcións dos axentes forestais e medioambientais de Galicia. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 31575, publicada no BOPG nº 316, do 06.06.2018, e debatida na sesión plenaria do 19.06.2018)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 328, do 28.06.2018
 
4.2 32740 (10/MOC-000098)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de atención ás persoas con infarto agudo de miocardio. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 29887, publicada no BOPG nº 299, do 03.05.2018, e debatida na sesión plenaria do 19.06.2018)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 328, do 28.06.2018
 
4.3 32745 (10/MOC-000099)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa prestación dos servizos de mantemento no novo hospital de Vigo. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 31237, publicada no BOPG nº 312, do 30.05.2018, e debatida na sesión plenaria do 19.06.2018)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 328, do 28.06.2018
 
Punto 5. Proposicións non de lei
 
5.1 26542 (10/PNP-001875)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón e 2 máis
 Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa consecución do obxectivo de incorporar o Pazo de Meirás ao patrimonio público de xeito gratuíto
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 267, do 27.02.2018
 
5.2 30403 (10/PNP-002252)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co cumprimento, a aplicación e o desenvolvemento da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 301, do 08.05.2018
 
5.3 31955 (10/PNP-002399)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 13 máis
 Sobre as medidas que debe inserir o Goberno galego no Decreto de axudas para paliar os danos causados pola explosión dunha pirotecnia en Paramos, no concello de Tui, así como as actuacións que debe levar a cabo ao respecto
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 319, do 13.06.2018
 
5.4 32077 (10/PNP-002415)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
 Sobre a elaboración polo Goberno galego, logo de informe da comisión correspondente, dun novo catálogo de espectáculos públicos e actividades recreativas adaptado á realidade actual
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 323, do 20.06.2018
 
5.5 32222 (10/PNP-002423)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto do apoio a iniciativas relacionadas coa recuperación do pazo de Meirás para o patrimonio público
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 323, do 20.06.2018
 
5.6 32339 (10/PNP-002434)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Prado, Martín e 6 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación cos compromisos referidos ao avance da execución e data de remate das obras do AVE a Galicia, así como a actuación que debe levar a cabo respecto dos investimentos estatais e o cronograma previsto para ese fin
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 323, do 20.06.2018
 
5.7 32700 (10/PNP-002469)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
 Sobre a demanda dunha axenda galega diante do Goberno central
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 328, do 28.06.2018
 
5.8 32887 (10/PNP-002484)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto das conclusións inseridas no informe da comisión de expertos nomeada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para analizar as posibilidades de incorporar ao patrimonio público a propiedade das torres ou pazo de Meirás, así como a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego ao respecto.
 Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 328, do 28.06.2018
 
Punto 6. Interpelacións
 
6.1 2099 (10/INT-000084)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e 2 máis
 Sobre a prestación sanitaria pediátrica
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 28, do 14.12.2016
 
6.2 30285 (10/INT-000999)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa violencia sexual
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 302, do 09.05.2018
 
6.3 32461 (10/INT-001090)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Casal Vidal, Francisco e 3 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación co impacto medioambiental da minaría de cobre
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 328, do 28.06.2018
 
Punto 7. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
7.1 33015 (10/POPX-000100)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre a manipulación dos medios de comunicación públicos
 
7.2 33016 (10/POPX-000101)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre o prazo previsto para o impulso da axenda de cambio dependente da Xunta de Galicia
 
7.3 33017 (10/POPX-000102)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre o uso en beneficio propio ou partidario das institucións e medios públicos de Galicia
 
Punto 8. Preguntas ao Goberno
 
8.1 32447 (10/POP-003768)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre a actuación que está a levar a cabo o Goberno galego en relación coa catástrofe ocasionada pola explosión de material pirotécnico no lugar de Paramos, no concello de Tui
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 323, do 20.06.2018
 
8.2 33010 (10/PUP-000176)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto das posibles consecuencias da sentenza núm. 327/2018 da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en relación coa valedora do pobo
 
8.3 32640 (10/POP-003793)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
 Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para loitar contra a discriminación por razón de orientación sexual ou identidade de xénero e dar a coñecer no ámbito educativo a Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 328, do 28.06.2018
 
8.4 30993 (10/POP-003607)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
 Sobre as razóns do Goberno galego para non aprobar as Directrices de paisaxe no prazo comprometido
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 309, do 23.05.2018

8.5 31312 (10/POP-003642)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto do impacto ambiental que está a ter a carencia de estación depuradora de augas residuais no lugar de San Miguel de Reinante, no concello de Barreiros
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 312, do 30.05.2018
 
8.6 31322 (10/POP-003644)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre o coñecemento polo Goberno galego do Proxecto básico e estudo de impacto ambiental para a solicitude de autorización ambiental integrada das instalacións de xestión de residuos ubicadas en Teo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 312, do 30.05.2018
 
8.7 31723 (10/POP-003691)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
 Sobre a posición que vai adoptar o Goberno galego en relación coa solicitude de instalación dunha planta de xestión de residuos na antiga canteira de Casalonga, no concello de Teo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 316, do 06.06.2018
 
8.8 32698 (10/PUP-000175)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Prado del Río, Paula e 9 máis
 Sobre o posible traslado polo Concello de Teo á Xunta de Galicia dalgún informe en relación co proxecto de instalación dunha planta de tratamento e reciclaxe de residuos en Casalonga, promovido pola empresa Toca y Salgado, S.L. (TOYSAL)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 328, do 28.06.2018
 
8.9 32365 (10/POP-003760)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Fernández, Raúl e 4 máis
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto da adaptación do denominado Plan de transporte público de Galicia ás necesidades de servizos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 323, do 20.06.2018
 
8.10 31903 (10/POP-003709)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Egerique Mosquera, Teresa e 9 máis
 Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da construción do novo espazo denominado Domingo Fontán no complexo da Cidade da Cultura
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 319, do 13.06.2018
 
8.11 32242 (10/POP-003745)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
 Sobre o anuncio de construción do novo edificio Domingo Fontán na Cidade da Cultura, destinado ao acollemento do Consorcio Interuniversitario de Galicia e da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, así como dun futuro Centro Europeo de Investigación de Paisaxes Culturais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 323, do 20.06.2018
 
8.12 33014 (10/PUP-000177)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
 Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para atender as demandas salariais do profesorado galego, de xeito que cando menos recuperen o sexto lugar na táboa salarial do Estado
 
8.13 29766 (10/POP-003489)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
 Sobre a comprobación no Sergas dalgunha mellora nos tempos de atención e no prognóstico dos cadros clínicos do ictus desde a posta en marcha da campaña informativa respecto dos signos de aparición desa enfermidade

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
Santiago de Compostela, 3 de xullo de 2018
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

 
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina