Acordo da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, celebrada o 15-05-2018

A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 16 de maio de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 28926 (10/PNC-002287)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o cumprimento polo Goberno galego do compromiso electoral referido á demanda ao Goberno central da rebaixa do IVE dos alimentos sen glute para as persoas celíacas
BOPG n.º 289, do 11.04.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España para que implante á maior brevidade posible medidas de vantaxe fiscal para as persoas con enfermidade celíaca e erros innatos do metabolismo, ben sexa a rebaixa do IVE actual a todos os alimentos e produtos dietéticos destinados a elas ou ben sexa calquera das alternativas expostas no estudo sobre La situación de las personas con enfermedad celíaca en España elaborado pola institución do Defensor del Pueblo."

Imaxes relacionadas