saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 20 de marzo de 2018

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar sesión o próximo día 20 de marzo de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 13 de marzo de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:

 
Punto 1. Textos lexislativos
 
 Debate e votación do Ditame, emitido pola Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, sobre  o Proxecto de lei pola que se modifica a lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia (10/PL-000009, doc. núm. 21473)
 Publicación do informe de Ponencia, BOPG n.º 270, do 05.03.2018
 
Punto 2. Comparecencias
 
 26035 (10/CPP-000046)
 Da Sra. conselleira do Mar, por petición propia, para dar conta da evolución da comercialización de produtos do mar en Galicia e das propostas cara ao futuro para a súa mellora
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 260, do 14.02.2018
 
Punto 3. Mocións
 
3.1 27642 (10/MOC-000076)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao Goberno central para o cumprimento dos acordos parlamentarios referidos á AP-9. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 22216, publicada no BOPG 236, do 10.01.2018, e debatida na sesión plenaria do 06.03.2018)
 
3.2 27649 (10/MOC-000077)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Quinteiro Araújo, Paula e Cal Ogando, Marcos
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de violencia de xénero e igualdade. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 20572, publicada no BOPG 219, do 29.11.2017, e debatida na sesión plenaria do 06.03.2018)
 
3.3 27650 (10/MOC-000078)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Burgo López, María de la Concepción
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para acadar a igualdade entre homes e mulleres nos ámbitos da ciencia, a tecnoloxía, a investigación e a innovación. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 26272, publicada no BOPG 264, do 21.02.2018, e debatida na sesión plenaria do 06.03.2018)
 
Punto 4. Proposicións non de lei
 
4.1 18700 (10/PNP-001381)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Trenor López, Gonzalo e 5 máis
 Sobre a realización de xestións pola Xunta de Galicia diante dos grupos parlamentarios do Congreso dos Deputados co fin de que contribúan a facilitar a tramitación, o debate e a aprobación dos orzamentos xerais do Estado para o ano 2018  dentro do prazo establecido
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 194, do 17.10.2017
 
4.2 24165 (10/PNP-001746)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa lexislación vixente en materia laboral e a protección do sistema público de pensións
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 250, do 31.01.2018
 
4.3 25993 (10/PNP-001832)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao Goberno central para evitar os desafiuzamentos e garantir o dereito a unha vivenda digna
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 264, do 21.02.2018
 
4.4 26295 (10/PNP-001867)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
 Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir a necesaria transparencia na contratación pública autonómica, nomeadamente no referido aos contratos menores
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 264, do 21.02.2018
 
4.5 26821 (10/PNP-001896)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 González Vázquez, José e 5 máis
 Sobre as demandas que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno central, así como aos concellos galegos a través da Fegamp, en relación coa devolución do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana indebidamente cobrado
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 272, do 07.03.2018
 
4.6 27000 (10/PNP-001911)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pérez Seco, José Manuel e 3 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa execución dos tramos pendentes da vía de alta capacidade Costa Norte
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 272, do 07.03.2018
 
4.7 27014 (10/PNP-001915)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego das accións legais oportunas para a devolución ao patrimonio público do pazo de Meirás e doutros bens pola actual familia propietaria, así como a actuación que debe levar a cabo en relación co anuncio de venda do pazo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 272, do 07.03.2018
 
4.8 27161 (10/PNP-001929)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Casal Vidal, Francisco e 3 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para o deseño e traslado ao Parlamento de Galicia dun novo Plan forestal
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 272, do 07.03.2018
 
Punto 5. Interpelacións
 
5.1 26404 (10/INT-000852)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Quinteiro Araújo, Paula e Cal Ogando, Marcos
 Sobre a política do Goberno galego en materia de igualdade, conciliación e corresponsabilidade
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 267, do 27.02.2018
 
5.2 27038 (10/INT-000870)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e 4 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación co número de prazas de acceso á titulación de Medicina
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 272, do 07.03.2018
 
5.3 27145 (10/INT-000878)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Lago Peñas, José Manuel e 13 máis
 Sobre a política da Xunta de Galicia en relación co impacto do actual modelo de revalorización das pensións contributivas no poder adquisitivo das persoas pensionistas de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 272, do 07.03.2018
 
Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
6.1 27786 (10/POPX-000079)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia diante das reclamacións sociais contra a discriminación das mulleres, as baixas pensións ou os recortes na xustiza
 
6.2 27787 (10/POPX-000080)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre a dispoñibilidade polo Goberno galego de políticas públicas á altura do que merecen as persoas maiores
 
6.3 27789 (10/POPX-000081)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para atender as reclamacións da cidadanía galega, expresadas nas rúas durante as últimas semanas
 
Punto 7. Preguntas ao Goberno
 
7.1 24210 (10/POP-002925)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre a posición que vai adoptar a Xunta de Galicia en relación coas reivindicacións laborais do persoal da Administración de xustiza, despois da ruptura das negociacións co Comité de folga e tendo en conta o acordo parlamentario ao respecto
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 251, do 01.02.2018
 
7.2 27753 (10/PUP-000153)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pierres López, María Luisa e 4 máis
 Sobre as intencións da Xunta de Galicia respecto da implantación de medidas eficaces para contrarrestar todas as desigualdades denunciadas polas mulleres galegas nas manifestacións do 8 de marzo de 2018
 
7.3 26127 (10/POP-003105)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
 Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a licitación do proxecto de dragaxe e rexeneración do fondo da ría de Pontevedra
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 264, do 21.02.2018
 
7.4 26804 (10/POP-003185)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Casal Vidal, Francisco e 2 máis
 Sobre as actuacións levadas a cabo pola Dirección Xeral de Enerxía e Minas, Augas de Galicia e a Dirección Xeral de Calidade Ambiental en relación coas verteduras producidas nunha das balsas da mina existente nos concellos de Touro e do Pino
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 268, do 28.02.2018
 
7.5 24021 (10/POP-002909)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
 Sobre a valoración do Goberno galego respecto das conclusións e resultados do encontro levado a cabo en León, o día 18 de xaneiro de 2018, polas comunidades autónomas de Galicia, Asturias e Castela León en materia educativa
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 251, do 01.02.2018
 
7.6 26967 (10/PUP-000151)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
 Sobre as razóns da contratación, a través dun procedemento negociado sen publicidade, dun programa de actividades para a promoción do evento Xacobeo 2021 por importe de case tres millóns de euros (IVE incluído)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 268, do 28.02.2018
 
7.7 23557 (10/POP-002874)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego para mellorar o servizo de cociña do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 247, do 25.01.2018
 
7.8 27774 (10/PUP-000155)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para a dotación dos medios humanos e materiais suficientes ao Servizo de Urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
 
7.9 27095 (10/POP-003221)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Arias Rodríguez, Raquel e 8 máis
 Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa implantación e o funcionamento das casas niño como recurso de conciliación nos núcleos rurais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 272, do 07.03.2018 
7.10 27773 (10/PUP-000154)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
 Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da aprobación, antes da Semana Santa, do Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2018
 

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina