saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 6 de xuño de 2017

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar sesión o próximo día 6 de xuño de 2017, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 30 de maio de 2017, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Solicitude de creación  dunha comisión de
investigación
 
A proposta dos Grupos Parlamentarios do Bloque Nacionalista Galego e de En Marea,  para  investigar as autorizacións, contratos, concesións e en xeral todas as relacións do grupo Villar Mir co sector público galego, nomeadamente o seguimento, análise e investigación do intento de venda e segregación das centrais dos ríos Xallas e Grande  (doc. núm. 9589, 10/SCI-000004)
 
 
Punto 2. Textos lexislativos
 
2.1 Debate de totalidade do Proxecto de lei de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia (doc. núm. 8133, 10/PL-000003)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 104, do 25.04.2017
 Publicación emenda totalidade, BOPG n.º 115,  do 18.05.2017
 
2.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, de modificación da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017 (doc. núm. 7958, 10/PPL-000002)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 100, do 19.04.2017
 
Punto 3. Comparecencia
 
 9583 (10/CPP-000025)
 Do Sr. conselleiro de Política Social, por petición propia, para informar dos proxectos aprobados na primeira convocatoria do programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) en materia de política social
 
Punto 4. Mocións
 
4.1 9552 (10/MOC-000032)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas instrucións ditadas para a realización no curso 2016-2017 das probas de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade, así como as demandas que debe realizar ao Goberno central ao respecto (Moción a consecuencia da Interpelación nº 8005, publicada no BOPG nº 105, do 26.4.2017, e debatida na sesión plenaria do 23.5.2017)
 
4.2 9555 (10/MOC-000033)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co servizo de atención de emerxencias 112. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 7030, publicada no BOPG nº 92, do 29.03.2017, e debatida na sesión plenaria do 23.05.2017)
 
4.3 9588 (10/MOC-000034)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón
 Sobre as actuacións que se deben levar a cabo en relación coa elaboración do Plan de transporte público e do novo Mapa de transportes de Galicia (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 8666, publicada no BOPG nº 112, do 10.05.2017, e debatida na sesión plenaria do 23.05.2017)
 
Punto 5. Proposicións non de lei
 
5.1 5489 (10/PNP-000462)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
 Sobre a solicitude do Goberno galego ao Goberno central da creación ex novo de sete xulgados de reforzo en Galicia, cos medios humanos e materiais necesarios para afrontar, en cada unha das grandes cidades galegas, o probable aluvión de demandas polas cláusulas chan
 Publicación do acordo, BOPG n.º 78, do 06.03.2017
 
5.2 7348 (10/PNP-000662)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego e as medidas que debe implantar en relación coa expansión das plantacións de eucalipto en Galicia, nomeadamente de "Eucalyptus nitens", respecto das previsións do Plan forestal
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 96, do 05.04.2017
 
5.3 7448 (10/PNP-000675)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 6 máis
 Sobre a elaboración e aprobación dun calendario vacinal para o adulto
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 100, do 19.04.2017
 
5.4 7575 (10/PNP-000688)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Chao Pérez, Luca
 Sobre a demanda ao Goberno de España no relativo a axilizar o proceso de traslado de persoas refuxiadas a España a través da recolocación e asentamento, e cumprir no prazo establecido os compromisos acordados coa Unión Europea en materia de acollemento
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 100, do 19.04.2017
 
5.5 8011 (10/PNP-000735)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos atascos e retencións que se veñen producindo na autoestrada AP-9
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 105, do 26.04.2017
 
5.6 8174 (10/PNP-000758)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Prado, Martín e 7 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa elaboración do novo Mapa de servizos de transporte público de viaxeiros por estrada
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 109, do 03.05.2017
 
5.7 8382 (10/PNP-000782)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto da supresión do instituto do aforamento dos deputados e das deputadas e a incorporación desta posición ao conxunto de reformas do Estatuto de autonomía de Galicia que se aborden no seu momento
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 109, do 03.05.2017
 
5.8 8990 (10/PNP-000842)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 2 máis
 Sobre o remate polo Goberno galego do proceso de aprobación do Plan de ordenación dos recursos naturais de Pena Trevinca e o inicio do procedemento para a declaración dese espazo protexido como parque natural
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 115, do 18.05.2017

 
Punto 6. Interpelacións
 
6.1 1950 (10/INT-000081)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa negociación dun novo modelo de financiamento para Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 28, do 14.12.2016
 
6.2 7014 (10/INT-000290)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
 Sobre a política do Goberno galego en relación co relevo xeracional nos negocios dos autónomos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 92, do 29.03.2017
 
6.3 9280 (10/INT-000391)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón
 Sobre a política do Goberno galego en relación coas emisións industriais contaminantes
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 117, do 24.05.2017
 
Punto 7. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
7.1 9580 (10/POPX-000037)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para frear a eucaliptización poñendo en marcha unha nova política para o monte galego
 
7.2 9591 (10/POPX-000038)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre a data prevista polo Goberno galego para a dispoñibilidade dunha oferta ampla de solo industrial alcanzable e ben comunicado no sur de Galicia
 
7.3 9603 (10/POPX-000039)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre a valoración do Goberno galego en relación cos orzamentos xerais do Estado para o ano 2017
 
Punto 8. Preguntas ao Goberno
 
 
8.1 8265 (10/POP-001081)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e 4 máis
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto da posibilidade de mellorar o servizo de medicina forense que se está a ofrecer na costa da Mariña lucense
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 109, do 03.05.2017
 
8.2 8673 (10/POP-001130)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
 Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia diante do escaso investimento previsto nos Orzamentos xerais do Estado para a dragaxe da ría do Burgo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 113, do 11.05.2017
 
8.3 9238 (10/POP-001189)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
 Sobre as previsións do Goberno galego respecto da modificación dos criterios de acceso ás axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG establecidos na Orde do 11 de abril de 2017, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego e Industria
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 117, do 24.05.2017
 
8.4 9594 (10/PUP-000088)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
 Sobre os criterios que vai seguir a Xunta de Galicia para a execución da sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia referida á repartición de fondos do Plan de financiamento do Sistema universitario de Galicia 2011-2015
 
8.5 8662 (10/POP-001129)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
 Sobre os datos referidos ao tratamento da hepatite C
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 113, do 11.05.2017
 
8.6 9239 (10/POP-001190)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
 Sobre a data de entrada en funcionamento da ampliación do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 117, do 24.05.2017
 
8.7 9586 (10/PUP-000087)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat
 Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para solucionar a situación dos servizos de radiodiagnóstico por imaxe dependentes do Sergas
 
8.8 8477 (10/POP-001106)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 García Míguez, María Ángeles e 7 máis
 Sobre as razóns das demoras que se están a producir na tramitación dos recursos de servizos sociais municipais no Concello de Vigo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 113, do 11.05.2017
 
8.9 8734 (10/POP-001133)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Arias Rodríguez, Raquel e 6 máis
 Sobre o número de familias beneficiarias do Bono Concilia con cargo á orde que regula a súa concesión no ano 2016
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 115, do 18.05.2017
 
8.10 9602 (10/PUP-000089)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 13 máis
 Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para o cumprimento do seu compromiso referido á garantía con fondos públicos da cobertura da demanda de prazas en escolas infantís de 0 a 3 anos no curso 2017-2018
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
Santiago de Compostela, 30 de maio de 2017
 
 
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina