Acordo da Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na sesión do 2 de febreiro de 2017

Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión

Aprobación sen modificacións

- 2670 (10/PNC-000277)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
González Vázquez, José e 6 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia para a redacción do novo Plan forestal de Galicia tendo en conta as directrices do Consello Forestal de Galicia
BOPG n.º 43, do 12.01.2017

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7votos a favor, 0 votos en contra e 5 abstencións.

O texto aprobado é o seguinte:

"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a que na redacción do novo Plan Forestal de Galicia se sigan as directrices consensuadas polo Consello Forestal de Galicia."

 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia

Imaxes relacionadas